EBAMER Yönetmeliği

                                                       

                                            

                      Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma ve

                                    Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1– Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi” adıyla bir araştırma ve İnceleme merkezi kurulmuştur.

 

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikte kullanılan terimlerden;

 1. Üniversite, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
 2. Merkez, Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezini,
 3. Müdür, Merkez Müdürü’nü ifade eder.

 

Amaç

Madde 3- Merkezin amacı;

 1. Türkiye’yi özellikle Ege Bölgesini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren tarihi, sosyal, kültürel, dış politika, uluslararası ilişkiler, ekonomik, bilimsel ve teknolojik konularda araştırmalar yaparak sonuçlarını yayın ve akademik çalışmalar yoluyla duyurmak.
 2. Özellikle Ege Bölgesi Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesini etkileyen her türlü verileri inceleyerek bunların, iki ülke arasında sürekli barış ve işbirliğini öngörecek şekilde değerlendirilmelerini sağlamak, olumsuz etkilerini önlemek ve iki ülkenin ilişkilerini bu anlayışla en geniş çerçevede incelemektir.

 

Çalışma Alanı

Madde 4- Merkez, amaç maddesinde yer alan konularda;

 1. Bilimsel araştırma, inceleme yapar ve yaptırır; bu gibi çalışmalara katılır ve destekler.
 2. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenler.
 3. Üniversite ve Yunan Üniversiteleri ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.
 4. Kamu ve Özel teşebbüs kuruluşlarının karşılaştıkları meselelerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları yapar; görüş bildirir veya rapor verir; proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirir.
 5. Türk ve Yunan kamuoyunun aydınlatılması için Türk-Yunan ilişkilerinin her yönünü inceleyerek tek başına veya yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği içinde rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapar.
 6. Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapar.

 

Merkezin Organları

Madde 5- Merkez aşağıdaki organlardan oluşur;

 1. Merkez Kurulu
 2. Yönetim Kurulu
 3. Danışmanlar
 4. Müdür

Merkez Kurulu

Madde 6- Merkez Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü veye Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör yardımcısı,
 2. Müdür,
 3. Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunca Devletler Umumi Hukuku, Ticaret Hukuku, (Deniz Hukuku) ve İş Hukuku alanlarını temsil etmek üzere seçilecek 1’er üye,
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunca Uluslararası İktisat, Bölgesel Kalkınma alanlarını temsil etmek üzere seçilecek 1’er üye; İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunca turizm ve uluslararası siyaset alanlarını temsil etmek üzere seçilecek 1’er üye,
 5. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunca Jeoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden seçilecek 1’er üye, Mimarlık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca sanat tarihi veya arkeoloji alanlarını temsil etmek üzere seçilecek 1’er üye,
 6. Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca seçilecek 1’er üye,
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Yönetim kurulunca seçilecek 2 üye,
 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim kurulunca seçilecek 1’er üye,
 9. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Yönetim kurulunca seçilecek 1 üye,
 10. Başbakanlık (ilgili Devlet Bakanlığı), Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı’ndan 1’er üye,
 11. Odalar Birliği (Türkiye Ticaret , Sanayi , Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği), Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden 1’er temsilci,
 12. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumundan 1’er temsilci,
 13. Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde diğer Üniversiteler, kamu ve özel kesim kuruluşları ile ilgili vakıf ve derneklerden talep edilecek konu ilgili öğretim elemanları ve temsilciler.
 14. Rektör, Üniversite dışında bilgi ve deneyimleri ile katkıda bulunabilecek iki kişiyi Merkez Kurulu’na üye olarak görevlendirebilir.

Merkez Kurulunun Görevi ve Toplanması

Madde 7-Merkez Kurulu’nun görevi şunlardır;

 1. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ve faaliyetler ile ilgili olarak görüş bildirmek,
 2. Merkez araştırma ve eğitim çalışmaları konusunda tekliflerde bulunmak,
 3. Bir önceki yılda yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

 

Madde 8-Merkez Kurulu, her yıl Mayıs ayı içinde Müdürün daveti üzerine Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında toplanır. Gerektiğinde Merkez Kurulu, Rektör tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

    Merkez Kurulu toplantısında nisap aranmaz. Görüş ve teklifler, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile belirlenir.

Yönetim Kurulu

Madde 9-Yönetim Kurulu, aşağıdaki üyelerden oluşur;

 1. Müdür
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri arasında konu ile ilgili alanları temsil etmek üzere Merkez Müdürünün teklifi ve Rektör’ün onayıyla seçilecek dört üye.
 3. Uluslararası alanda sosyal, kültürel, bilimsel ve teknik konularda uzmanlaşmış kamu kurumlarından Merkez Müdürünün teklifi ve Rektör’ün onayıyla seçilecek iki üye.

  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin sürelerini doldurmak üzere yenileri seçilir.

  Yönetim Kurulu ve Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görevinin sona ermesiyle kendiliğinden sona erer.

  Toplam nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Oylarda eşitlik durumunda Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 10- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

 1. Merkezin inceleme, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini gözden geçirir ve bu hususta her türlü idari ve mali tedbirlerin alınmasına karar verir.
 2. Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder.
 3. Müdür tarafından Yönetim Kuruluna sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlar.
 4. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla birlikte sürdürülecek programların esaslarını düzenler.
 5. Merkez bünyesinde, üzerinde durulacak konuların özelliklerine göre muhtelif çalışma grupları oluşturur ve bu grupların çalışmalarını takip eder.
 6. Müdür tarafından hazırlanan bütçe tasarısını inceler ve karara bağlar.
 7. Müdürün getireceği her türlü konu hakkında karar verir.

 

Merkez Müdürü

Madde 11- Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili anabilim  dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl içinde atanır. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, atandığı usul ile görevinden alınabilir

Madde 12- Müdür, kendisine yardımcı olmak amacıyla Merkezin çalışma alanıyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün onayı ile iki Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Merkez Müdürüne vekalet eden Müdür Yardımcısı, Müdürün katılmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür Yardımcıları, Müdüre altı aya kadar vekalet edebilir.

Müdürün Görevleri

Madde 13- Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetimle ilgili işleri yürütmek,
 3. Faaliyet çalışmaları ve bu yönetmeliğin ve ilgili organların karar ve teklifleri istikametinde gerçekleştirmek.
 4. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla, ilgili konularda her türlü işbirliğine girişmek,
 5. Merkezin ve gerekli hallerde kurulmasına karar verilen çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili raporları ve alınan gerekli kararları Yönetim Kuruluna sunmak,
 6. Yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

 

Mali Konular

Madde 14- Merkezin gelirleri şunlardır;

 1. Bütçe ile verilecek ödenekler,
 2. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bütçelerinden Merkeze aktarılacak ödenekler,
 3. Özel Kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlardan sağlanacak yardımlar,
 4. Kurs, seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılardan sağlanan gelirler; eğitim hizmetleri ile benzer faaliyetlerden, hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerden ve yayınlardan sağlanan gelirler,
 5. Döner sermaye gelirleri,
 6. Her türlü yardım, bağış, vasiyetler ve sair gelirler,

Madde 15- Merkezin giderleri şunlardır;

 1. Yönetim ve personel giderleri,
 2. İnceleme, eğitim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar,
 3. Yayın giderleri,
 4. Üyesi bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlara ödenecek aidatlar,
 5. Bilimsel toplantılar, araştırmalar ve benzeri faaliyetler için yapılacak harcamalar,
 6. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri,
 7. Sosyal faaliyet giderleri,
 8. Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak diğer giderler.

Ek Maddeler

  Danışmanlar

  Ek Madde 1- Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sayılarda  süreli ve sürekli olmak üzere Merkezin faaliyet alanlarında ihtisaslaşmış kişiler arasından birisi önceki Merkez Müdürü olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesinden, kamu kuruluşlarından veya tüzel kişiliğe sahip özel kuruluşlardan danışmanlar görevlendirilebilir.

Madde 16- Merkezin ita amiri Rektör’dür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürütme

 Madde 17- Bu yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürürlük         

 Madde 18- Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.